Jaarverslag
2021

 

 

Open jaarverslag     of download de PDF

Voorwoord

 

Bekijk video

NDL kan terugkijken op een succesvol jaar waarin een recordaantal projecten is gerealiseerd en de vereniging is doorgegroeid met vele interessante nieuwe leden.

 

Covid-19

En dat in een jaar waarin we nog volop te maken hadden met de beperkingen ten gevolge van de covid-19 pandemie. Met als consequentie dat we opnieuw niet naar het buitenland konden reizen en slechts één fysiek evenement hebben kunnen organiseren. Met de ervaring die we in 2020 hebben opgedaan door inzet van digitale hulpmiddelen zijn we er toch in geslaagd de contacten met leden, verladers en partners te blijven onderhouden en een mooi resultaat neer te zetten. Maar steeds sterker voelt het gemis aan de mogelijkheid tot fysiek netwerken in binnen- en buitenland, zeker als het gaat om de ontwikkeling van relaties met nieuwe leden en nieuwe netwerken in het buitenland. De vooruitzichten zijn op dit moment goed en ‘we keep the fingers crossed’ dat we binnenkort weer kunnen reizen en ‘live’ evenementen kunnen organiseren, zoals de Algemene Ledenvergadering en de Nationale Distributiedag.

 

Brexit

Het grote aantal nieuwe projecten en landingen in 2021 is voor een belangrijk deel te danken aan de effecten van Brexit, die op 1 januari vorig jaar in werking is getreden. Veel Britse bedrijven zijn pas na deze datum in actie gekomen om hun Europese afzetmarkt op een concurrerende manier te kunnen blijven bedienen. In veel gevallen betekende dit dat zij een deel van hun voorraad naar het vasteland hebben verplaatst. Ook zochten zij vaak administratieve ondersteuning voor douaneaangiftes en BTW-registratie. NDL heeft veel Britse bedrijven goed kunnen helpen bij het vinden van de juiste partners. Die bedrijven klopten vaak wanhopig aan de deur en waren bijzonder opgelucht en blij dat wij zo snel een goede oplossing konden aanbieden.

 

Innovatie en duurzaamheid

De focus op innovatie (automatisering, robotisering, digitalisering) en duurzaamheid, speerpunt van de strategie 2020-2025, begint steeds meer vorm te krijgen. We hebben vorig jaar een propositie ontwikkeld die we gebruiken om innovatieve en duurzame toeleveranciers voor de logistieke sector aan te trekken en de eerste resultaten daarvan zijn al zichtbaar. We zijn bezig ons netwerk in Nederland op dit gebied gestaag uit te bouwen en deze partijen te binden via samenwerking en/of lidmaatschap. Deze partijen kunnen we tijdens onze bijeenkomsten uitnodigen om hun kennis met de overige leden te delen.

 

Exportbevordering

Op het gebied van exportbevordering zijn afgelopen jaar flinke stappen gezet. Naast het aansluiten op lopende initiatieven was het belangrijkste resultaat het opstellen van een businessplan waarin de behoefte en haalbaarheid werd aangetoond en de aanpak is uitgewerkt. Op basis van dit businessplan is financiering beschikbaar gekomen voor de komende twee jaar om de exportbevordering verder in te vullen.

 

Uitdagingen

Kijkend naar de toekomst is het niet allemaal hosanna. Zo wordt de bijdrage vanuit de overheid aan de acquisitiewerkzaamheden van NDL behoorlijk teruggeschroefd. Dat heeft gelukkig op korte termijn geen consequenties voor onze activiteiten, maar er zal in de komende periode wel additionele financiering gevonden moeten worden om ook op langere termijn hetzelfde dienstniveau te kunnen blijven aanbieden. Ook maken we ons  zorgen over het maatschappelijk draagvlak voor logistieke activiteiten. Dat komt steeds vaker onder druk te staan en het is een uitdaging voor iedereen die in de logistiek actief is om uit te dragen welke bijdrage door logistiek wordt geleverd aan welvaart en welzijn en hoe de sector met innovatieve en duurzame oplossingen een bijdrage levert aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, beperkte ruimte en schaarse arbeid.

Om dit voorwoord met een positieve noot af te sluiten, er liggen dus zeker uitdagingen, maar NDL blijft een unieke publiek-private samenwerking, die zich kan en zal aanpassen aan de veranderende omgeving en daarbij het belang van de leden niet uit het oog zal verliezen. De projectportefeuille voor volgend jaar is alvast goed gevuld met projecten die veel waarde hebben voor onze leden en voor de samenleving.

Remco Buurman
Algemeen Directeur

Targets en realisatie 2021

TargetRealisatie
Gerealiseerde investeringsprojecten (landingen)>100 (minimaal 5 bedrijven die actief zijn op het gebied van innovatieve en/of duurzame logistiek)131 (6 zijn innovatief/duurzaam)
Nieuwe investeringsprojecten> 400654
Netto groei aantal leden> 5% (20% van de nieuwe leden is innovatief/duurzaam)8,8% (18,8% van de nieuwe leden is innovatief/duurzaam)
Aantal gebruikers Holland Logistics Library per maand5001598
Inhoudelijke bijeenkomsten (fysiek en digitaal)2117 voor leden, 28 voor verladers
Missies6 (waarvan 2 ledenreizen)Ivm covid hebben de ledenreizen helaas geen doorgang kunnen vinden
Publicatie nieuwsbrieven820
Publicatie LinkedIn en Twitterberichten100160
Plan van aanpak exportbevorderingHet plan van aanpak is gereed en gepubliceerd. In 2022 wordt het plan uitgevoerd.
Ontwikkeling en implementatie van een online communicatie- en marketing strategieGereed en uitgevoerd.
Ontwikkeling van een propositie voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van innovatieve en duurzame logistiekGereed, te vinden op NDL.nl en de Holland Logistics Library

Vanwege de covid-19 pandemie moesten de geplande activiteiten van NDL op een andere manier worden ingevuld en werd het moeilijk een aantal targets te realiseren. Ondanks deze situatie is het merendeel van de targets gerealiseerd of bijna gerealiseerd.

Inleiding

 

Om te beginnen wordt in dit jaarverslag een overzicht gegeven van de resultaten en activiteiten die NDL in 2021 heeft gerealiseerd. Dit gebeurt voor wat betreft acquisitie langs de lijnen van de drie soorten dienstverlening van NDL (lead generation, netwerken verbinden en kennis delen). Hierbij wordt specifiek ingegaan op de inspanningen die NDL heeft verricht op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Daarnaast is een speciale paragraaf gewijd aan exportbevordering van logistieke producten, kennis en kunde, waarmee in 2021 een aanvang is gemaakt.

Na dit overzicht wordt het NDL-team gepresenteerd, gevolgd door een overzicht van het bestuur en de Raad van Toezicht en Advies, waarin de (her)benoemingen en terugtredingen worden vermeld.

Dit jaarverslag sluit af met een financiële verantwoording in de vorm van een (verkorte) jaarrekening en de accountantsverklaring.

Lead generation

Trends & Ontwikkelingen

 

Nieuwe (investerings)projecten

Aantal nieuwe projecten per kwartaal

Conclusies:

 • Het totaal aantal nieuwe investeringsprojecten is in 2021 met 654 projecten flink hoger dan in 2020 toen er 423 projecten binnenkwamen bij NDL. 
 • Het hoge aantal projecten in 2021 werd veroorzaakt door Brexit. In totaal kwamen er 322 projecten uit het VK wat gelijk staat aan 49% van alle projecten in 2021. Ter vergelijking kwamen er 88 projecten uit het VK in 2020 wat gelijk staat aan 20,8% van de projecten in 2020. 
 • De groei van het aantal projecten uit het VK startte in Q4 2020 en vlakte af in Q3 en Q4 2021. 
 • De coronacrisis zorgde in 2021 wederom voor minder projecten uit landen waarvan we hogere aantallen gewend zijn. Dit geldt voor bijvoorbeeld de VS en Japan waar we in vergelijking met 2019 het aantal projecten in 2021 zagen afnemen met respectievelijk -35% en -58%.

Totaal aantal nieuwe projecten per jaar

Aantal nieuwe projecten per sector

Agri & Food

Chemicals

High Tech

Life Sciences

Lifestyle

Overig

Conclusies:

 • Brexit heeft een enorme boost aan het aantal projecten in 2021 gegeven. Een aantal sectoren liet vanwege Brexit een groei zien 
  • 40% van de High tech projecten in 2021 kwam uit het VK; 
  • 48% van de Agri & Food projecten in 2021  kwam uit het VK;
  • 60% van de Lifestyle projecten in 2021 kwam uit het VK.

Brexitprojecten hebben vooral betrekking op producten die snel en rechtstreeks aan de Europese consument worden geleverd. 

 • Andere sectoren met groei ten opzichte van 2021 zijn Chemicals en ‘Overig’.  
 • Het aantal Chemicals projecten is na een daling in 2020 weer iets gestegen. Het gaat om relatief geringe aantallen. Een beperkt aantal projecten meer of minder leidt al snel tot fluctuaties. 
 • De categorie ‘Overig’ omvat allerlei andere kleinere subsectoren, waaronder Aerospace, Automotive, Machinery en Construction materials. Ook valt hier de subcategorie Logistiek onder. Dit betreft logistieke bedrijven die zich in Europa willen vestigen en dit worden er steeds meer. In 2021 waren het er 32 ten opzichte van 22 in 2020. 38% van deze aanvragen kwam uit China en 16% uit Japan. We zullen de subsector Logistiek vanaf volgend jaar apart rapporteren. 
 • Het aandeel e-commerce-gerelateerde nieuwe projecten is gestegen van circa 29% in 2020 naar 35% in 2021. Dit is in lijn met de conclusie dat veel Brexitprojecten betrekking hebben op rechtstreekse leveringen aan de Europese consument. 

Aantal nieuwe projecten per sector in 2021

Aantal nieuwe projecten per herkomstregio

Afrika

Azië

Europa

Noord-Amerika

Oceanië

Zuid-Amerika

 • De verschuiving die we in 2020 zagen vanwege covid-19 en Brexit heeft zich in 2021 doorgezet. Waar traditioneel Noord-Amerika en Azië de belangrijkste herkomstregio’s waren, is Europa in 2021 met afstand de belangrijkste regio geworden. 
 • Brexit heeft voor een explosie van projecten uit het VK gezorgd. 49% van alle projecten in 2021 kwam uit het VK. 
 • De lagere projectaantallen uit Azië en Noord-Amerika worden veroorzaakt door de aanhoudende onzekerheid als gevolg van covid-19. We merken dat grote investeringen worden uitgesteld en bedrijven minder bezig zijn met uitbreiding naar Europa. De aanhoudende reisbeperkingen maken het ook lastiger voor bedrijven om internationaal zaken te doen. 
 • Het valt op dat het aantal projecten uit Oceanië blijft toenemen. De groei van het aantal projecten uit Oceanië wordt veroorzaakt door 2 factoren:
  • Bedrijven uit Nieuw-Zeeland en Australië gebruikten Engeland als springplank richting de Europese markt. Brexit forceerde deze bedrijven de supply chain te herzien. Vanwege onze centrale ligging, Engelse taalvaardigheid en sterke logistieke backbone was het voor veel bedrijven logisch om Nederland te kiezen als basis voor de EU supply chain. 
  • De afgekoelde geopolitieke verhoudingen tussen Australië en China zorgen ervoor dat Australische producten minder in trek zijn in China. Hierdoor zijn Australische bedrijven op zoek gegaan naar een alternatieve afzetmarkt. Europa had nooit expliciet aandacht gekregen vanwege de complexiteit om deze markt te betreden, maar door wijziging van omstandigheden zoeken veel bedrijven uit Australië juist nu de groei in Europa. 
 • In Noord-Amerika valt op dat het aantal projecten uit Canada stabiel blijft met 23 projecten in 2021 t.o.v. 18 in 2020 en 19 in 2019, terwijl het aantal projecten uit de VS afgenomen is tijdens de pandemie met 89 projecten in 2021 t.o.v. 93 projecten in 2020 en 135 in 2019. 
 • In Azië valt op dat het aantal projecten uit China redelijk stabiel blijft met 51 projecten in 2021 t.o.v. 57 in 2020 en 42 in 2019, maar het aantal projecten uit Japan sterk gedaald is ten opzichte van het aantal pre-covid-projecten met 16 projecten in 2021 t.o.v. 17 in 2020 en 38 in 2019.

Totaal aantal projecten per regio in 2021

Lead source nieuwe (investerings)projecten

(Own) network

Current investor

Events

Internet

NFIA (Achilles)

Seminar

 • In de afgelopen jaren heeft NDL vooral aandacht besteed aan onderhoud en ontwikkeling van netwerkpartners in onze focuslanden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om exportpromotieorganisaties, overheden, regionale businessnetwerken etc. Het is goed om te constateren dat dit vruchten afwerpt, want dit wordt een steeds belangrijkere bron van projecten. In totaal zijn er 252 projecten via het eigen netwerk binnengekomen wat gelijk staat aan 39% van totaal aantal nieuwe projecten in 2021. 
 • Het aantal nieuwe projecten dat uit het Invest in Holland netwerk kwam (NFIA en regiopartners), is dit jaar weer gegroeid na een sterke daling in 2020. Het aantal projecten uit het Invest in Holland netwerk is van 144 projecten in 2020 gegroeid naar 231 projecten in 2021. In vergelijking met het totaal aantal projecten is het aandeel projecten uit het Invest in Holland netwerk met 35% ongeveer gelijk gebleven met 2020 (34%), omdat ook het aantal nieuwe projecten via de andere kanalen (eigen netwerk en internet) sterk gegroeid is. 
 • Van de 231 projecten die we via de NFIA ontvangen, komt 40% uit het VK (93 projecten), de VS (31 projecten) en China (29 projecten). 
 • Het aantal projecten dat we ontvangen via internet is in 2021 sterk gestegen na inzet van online marketing, waar we afgelopen jaar actief mee van start zijn gegaan. In totaal ontvingen we in 2021 157 projecten via online kanalen ten opzichte van 96 projecten in 2020. Vooral onze online marketingcampagnes gericht op het VK waren erg succesvol, 34% van alle projecten uit het VK kwam binnen via internet. 
 • Events dragen weinig bij aan het genereren van projecten. Desondanks zijn events nuttig voor het delen van kennis en het creëren van exposure. Ook zal een deel van de projecten die wij via ons eigen netwerk ontvangen afkomstig zijn van een deelnemer aan een event. 
 • In 2021 hebben we, net zoals in 2020, een beperkt aantal projecten via current investors ontvangen. Dit zijn projecten betreffende een uitbreiding van een bestaand bedrijf. Dit waren er 8 in 2021 ten opzichte van 10 in 2020. 

Type nieuwe (investerings)projecten

2021

2020

 • Bij 49% van de 654 nieuwe projecten in 2021 zocht de buitenlandse verlader een logistieke partner in Europa, ofwel een outsourced European Distribution Center. In 2020 was dit 229 van de 423 projecten (54%). 
 • Slechts 24 van de 654 projecten waren nieuwe own account European Distribution Center projecten (EDC own account). Covid-19 en reisbeperkingen spelen hier een grote rol, aangezien grote investeringsbeslissingen worden uitgesteld. We zien echter wel een toename ten opzichte van 2020 (17), met name uit China en het VK. 
 • Bij 175 van de 654 projecten (27%) betrof het een ‘legal/VAT project’ waarbij er een fiscaal vertegenwoordiger of een customs broker gezocht werd. In 2020 was dit het geval bij 70 van de 423 projecten (17%). We zien juridische en BTW gerelateerde vragen regelmatig parallel aan een EDC project. Tevens zagen we de vraag naar fiscale vertegenwoordigers en customs brokers toenemen naar aanleiding van Brexit.  
 • Vanwege Brexit zagen wij een sterke toename van het aantal transport projecten van 35 in 2020 naar 66 in 2021. Deze aanvragen kwamen met name uit de sectoren Agri-Food (15) en Lifestyle (22).
 • In totaal heeft NDL 25 bedrijven geïdentificeerd, die actief zijn op het gebied van innovatie en duurzaamheid in de logistiek. Hiervan heeft NDL er 20 zelf actief als targetbedrijf geïdentificeerd, de overige 5 zijn op een andere manier bij NDL terecht gekomen. Deze projecten hebben betrekking op M&S offices en Headquarters (HQ).

Gerealiseerde investeringsprojecten (landingen) per regio

Gerealiseerde investeringsprojecten (landingen) per regio 2021

2021Amerika Noord/Zuid*APAC & MEA regio**Europa*Totaal*
Nieuwe projecten121158375654
Contracten bij logistieke dienstverleners18224080
Eigen vestigingen74213
Logistieke landingen 25264293
Contracten bij zakelijke dienstverleners382738
Landingen totaal283469131
per sector
Agri & Food15814
Chemicals1045
High Tech44513
Life Sciences3227
Life Style15143665
Other491427

* Een gerealiseerd investeringsproject (of een ‘landing’) betreft een contract tussen een verlader en een (logistieke) dienstverlener in Nederland of een eigen vestiging van de verlader in Nederland. In het laatste geval heeft NDL een adviserende rol bij de opzet van de supply chain en de introductie van de juiste partners voor de verlader. In het eerste geval verzorgt NDL de matching tussen de verlader en dienstverleners. Van alle landingen is een schriftelijke bevestiging van verlader en/of dienstverlener ontvangen. 

** APAC & MEA regio: Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten en Afrika. Europa inclusief Turkije

 

Landingen per sector en regio

Agri & Food

Chemicals

High Tech

Life Sciences & Health

Lifestyle

Other

 • De landingen per sector volgen ongeveer het patroon van nieuwe projecten per sector, met vooral landingen in de sectoren Lifestyle (65) gevolgd door Other (27) en Agri & Food (14), gevolgd door High Tech (13), Life Sciences (7) en Chemicals (5). Die volgorde is gelijk aan 2020 (respectievelijk 39, 18, 14, 12, 7 en 1), maar we zien vooral een stijging bij Lifestyle projecten. 
 • De gelande Lifestyle projecten komen vooral uit Europa (36). De Europese landingen waren veelal Brexit-gedreven (94%). Het gaat hier om producten die rechtstreeks aan de Europese consument worden geleverd en de enige manier om dat snel en competitief te doen is door een deel van de voorraad naar het vasteland van Europa te verplaatsen. 

Totaal aantal landingen per regio

Vergelijking gerealiseerde investeringsprojecten (landingen)

Vergelijking gerealiseerde investeringsprojecten (landingen) 2018-2021

Landingen2018201920202021
Contracten bij logistieke dienstverleners49515980
Eigen vestigingen14281213
Logistieke landingen63797193
Contracten bij zakelijke dienstverleners17152038
Landingen totaal809491131

• Het aantal uitbestede logistieke contracten is het afgelopen jaar gestegen, van 59 naar 80 (+36%) en het aantal eigen vestigingen is ongeveer gelijk gebleven met 13 in 2021 ten opzichte van 12 in 2020. Het gaat bij eigen vestigingen om distributiecentra, maar ook om productiefaciliteiten, (hoofd)kantoren, en toeleveranciers. De aanhoudende pandemie en de reisbeperkingen zorgen voor onzekerheid, waardoor de beslissing voor een eigen vestiging wordt uitgesteld. Ondanks de pandemie en de reisbeperkingen zien we wel dat uitbestede logistieke contracten worden afgesloten. Men is inmiddels comfortabel bij het werken en onderhandelen op afstand. Daarnaast zien we dat logistieke dienstverleners een virtuele tour door het warehouse geven om een goede indruk van het warehouse achter te laten.

 • Vanwege de aanhoudende pandemie heeft NDL in 2021 niet gereisd. 
 • NDL heeft 12 webinars voor buitenlandse partijen georganiseerd en als co-organizer/gastspreker een presentatie gegeven op 15 webinars, die werden georganiseerd door partners in het buitenland. Ook heeft NDL van afstand een bijdrage geleverd aan de organisatie van een Holland Paviljoen op de China International Logistics Fair in Shenzhen, waaraan lokale partners van onze leden hebben deelgenomen. Vorig jaar hebben we aan 39 webinars voor buitenlandse partijen deelgenomen en zijn we bij 3 beurzen aanwezig geweest. 
 • Van de 654 projecten die zijn binnengekomen zijn er 519 gematched met NDL-leden. Van de 423 projecten in 2020 zijn er 299 gematched met NDL-leden. 
 • Door de reis- en bezoekbeperkingen bleef het aantal fact findings steken op 4 (Q3 en Q4). In 2020 was het aantal factfindings nog 15 stuks, echter allemaal in Q1 voordat de covid-19 restricties van kracht werden. 
 • In 2020 was de gemiddelde doorlooptijd (van eerste contact tot landing) voor een geland project 8 maanden. In 2019 was de gemiddelde doorlooptijd nog 11 maanden. De gemiddelde doorlooptijd van een project in 2021 was met 6,5 maand aanzienlijk korter. Dit is te verklaren door het hoge aantal Brexit projecten waarbij er tijdsdruk zat op het zoeken van een oplossing 
 • De conversieratio van projecten (aantal projecten vs. aantal landingen) is dit jaar niet goed te berekenen omdat de gemiddelde looptijd van projecten sterk aan het veranderen is vanwege de vele projecten uit het VK met een korte doorlooptijd. 

Overzicht resultaten 2021 

 • In 2021 zijn 8 eigen vestiging EDC’s geland ten opzichte van 10 in 2020. Daarmee is ook het aantal FTE voor eigen vestiging EDC’s gedaald ten opzichte van de 750 FTE in 2020. Ook blijkt dat het gemiddelde aantal FTE per eigen vestiging EDC iets is gedaald van 75 FTE naar 70,5 FTE. 
 • We zien een sterke stijging van het aantal outsourced logistieke landingen. In 2020 hadden we 59 logistieke landingen ten opzichte van 80 in 2021. De 80 logistieke landingen zijn te verdelen in 77 outsourced EDCs en 3 transportcontracten. 
 • Als we kijken naar het aantal FTE en de contractwaarde van outsourced logistieke landingen wordt het beeld vertekend door 1 grote landing. Als we die landing buiten beschouwing laten, is het aantal FTE van 122 FTE in 2020 gegroeid naar 173,4 in 2021 (+42%) en de contractwaarde gegroeid van € 17.8 miljoen in 2020 naar € 23.2 miljoen in 2021 (+30%). 
 • De gemiddelde omvang van een geland project in 2021 is 2,2 FTE en € 305.600,- contractwaarde. In deze gemiddelden hebben we de grote landing niet meegerekend. 
 • Voor het kwantificeren van de logistieke landingen is aan de verlader en/of logistieke dienstverlener een inschatting van de omvang van de dienstverlening gevraagd in verwachte FTE en verwachte contractwaarde na 3 jaar. Dit blijkt niet altijd mogelijk vanwege vertrouwelijkheid, geen respons of omdat er geen duidelijkheid was over de omvang bij aanvang van het contract 
 • Voor de kwantificering van logistieke landingen waarvoor geen specificaties verkregen zijn, is op basis van de logistics questionnaire door NDL zelf een inschatting gemaakt of het project ‘klein’, ‘middel’ of ‘groot’ is 
 • In de tabel is te zien welke kengetallen worden gebruikt bij ‘kleine’, ‘middel’ en ‘grote’ projecten. Deze getallen zijn op basis van ervaring met eerdere soortgelijke landingen opgesteld 
 • In 2021 heeft NDL voor 11 logistieke landingen (van de 88) zelf de omvang in moeten schatten. Het ging hierbij om 9 ‘kleine’ en 2 ‘middel’ projecten.
 • In 2021 was de doelstelling om 5 landingen te realiseren die betrekking hebben op innovatieve logistieke bedrijven. Uiteindelijk hebben we 6 landingen gescoord die betrekking hebben op innovatieve logistieke bedrijven. Deze projecten hebben te maken gehad met innovatieve toepassingen op het gebied van data/software, robotics en het herontwerpen van containers en verpakkingen.

Overzicht resultaten 2021

Omvang landingOmzet/FTEFTEGemiddeld voor resultatenOmzetGemiddeld voor resultaten
Groot300k> 5 FTE10 FTE> 2.5 mln3 mln
Middel200k2-5 FTE3.5 FTE250k – 2.5 mln700k
Klein125k< 2 FTE1 FTE< 250k125k

Kennis delen

Realisatie propositie en marketingpropositie innovatie en duurzaamheid:

Na consultatie van leden en experts is een uitgebreide propositie en marketingpropositie opgesteld voor het aantrekken van buitenlandse toeleveranciers van innovatieve en duurzame producten en diensten aan de logistieke sector. Je kunt ze hier downloaden:

Propositie Innovation & Sustainability    Marketingpropositie Innovation & Sustainability

19 ‘publicaties’ gerealiseerd

9 factsheets geüpdatet/gerealiseerd

 • Factsheet – Binding Tariff Information (BTI) – download ↗
 • Factsheet – CE Markingdownload
 • Factsheet – Cold Storagedownload
 • Factsheet – Customs and taxation – VAT deferment and fiscal representationdownload
 • Factsheet – Customs and Taxation: Authorized Economic Operator (AEO)download
 • Factsheet – Dangerous goodsdownload
 • Factsheet – Dutch logistics center – Holland is a key logistics hub that connects global marketsdownload
 • Factsheet – Warehousing and distribution – Alcoholdownload
 • Factsheet – Warehousing and distribution – How to Set Up Your Companys Logistics for the European marketdownload

2 logistieke blogs op de HIDC website

 • HIDC and Dutch logistics faring well in rough circumstances lezen ↗
 • Cold Storage is “hot”!lezen ↗
 
 

8 artikelen aangeleverd bij logistieke media

 • NTCC Magazine “Is your business ready for these mayor E-commerce changes?”  – lezen ↗
 • Havenlocaties Nederland “Nederlandse havens spil van logistiek netwerk” – lezen ↗
 • Logistiek.nl “Hoe krijg je een verlader naar je website? 4 tips!” – lezen ↗
 • Logistiek vastgoed Nederland “Logistiek.nl, april 2021” – lezen ↗
 • Informa Magazine “Is your business ready for these mayor E-commerce changes?”lezen ↗
 • Bridges “Japan: A focus country for the Holland International Distribution Council – lezen ↗
 • FOOD Locaties Nederland “Nederland wereldleider in Agro Food” – lezen
 • Logistiek.nl “Remco Buurman (NDL): ‘Logistiek is de bloedsomloop van de samenleving'” – lezen ↗

Alle publicaties en proposities (met uitzondering van de artikelen) zijn te vinden in de Kennisbank op de website en in de Holland Logistics Library.

Holland Logistics Library (HLL)

Het totaal aantal sessies in 2021 bedroeg 58.209. Dit is een forse toename ten opzichte van 2020 toen het aantal sessies 14.927 bedroeg. Dit is voor het grootste deel toe te
schrijven aan de vergroting van het advertentiebudget.

De doelstelling om minimaal 500 bezoekers per maand te trekken, is ruimschoots behaald.

Aantal sessies per jaar

Op 31-12-2021 had de Holland Logistics Library:

738 geregistreerde gebruikers (groei van 6,5%)
834 nieuwsbriefabonnees (groei van 4,6%)
Het aantal LinkedIn volgers is met 34% gegroeid naar van 457 naar 621 volgers

Het aantal content items in de Holland Logistics Library is gedaald ten opzichte van 2020 van meer dan 800 naar 417 vanwege een grootscheepse opschoning van de HLL waarbij alle content ouder dan 2016 uit de HLL verwijderd is.

Ledenreizen

Als gevolg van de Covid-19 pandemie hebben de ledenreizen in 2021 geen doorgang kunnen vinden. Samen met Consulaat Generaal Guangzhou, NFIA, Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol is een gezamenlijke Holland stand ingericht op de logistieke beurs CILF in Shenzhen. Zowel de organisatoren als bedrijven uit hun netwerk hebben lokale vertegenwoordigers naar de beurs gestuurd zodat Nederland ook in dit coronajaar toch nog vertegenwoordigd was. Rond de beurs werd een netwerkborrel in het Ritz Carlton georganiseerd. Er waren in totaal 8 deelnemers fysiek en 5 deelnemers met video- en logovermelding (inclusief organisatie) van 13 verschillende organisaties op de stand aanwezig.

Algemene Ledenvergadering

Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het aansluitende seminar kon in 2021 niet in fysieke zin doorgaan. De ALV is online georganiseerd vanuit een studio in Rotterdam.

Leden

Vanwege de Covid-19 maatregelen hebben we, net als in 2020, in 2021 leden nauwelijks fysiek kunnen bezoeken. In plaats hiervan hebben we de leden telefonisch of via Teams benaderd. In 2021 hebben we 166 leden bezocht of gebeld (in 2020 hebben we 179 leden benaderd).

Op 1 januari 2021 had NDL 284 leden. Op 1 januari 2022 is dit aantal gegroeid tot 309 leden. Er is in 2021 dan ook een netto groei van het aantal leden van 8,8% gerealiseerd. Dit is meer dan de 5% groei die de doelstelling was. In 2020 bedroeg de netto ledengroei 2,5%. 18,8% van de nieuwe leden is innovatief/duurzaam.

NDL-app

Naast het binnenhalen van meer conversies (zie online marketing), willen we ook meer binding met onze huidige leden. Hiervoor hebben we afgelopen oktober de NDL-app gelanceerd. De app vult 2 van de 3 soorten dienstverlening voor leden aan: kennisdelen en netwerken.

De NDL-app is in samenwerking met Bundeling gemaakt. Het is een community app waarmee je als NDL-lid snel en eenvoudig mobiel contact hebt met NDL en de andere leden. Je blijft op de hoogte van het laatste nieuws en je meldt je eenvoudig aan voor onze events. Ook zijn de praktische zaken binnen handbereik, zoals onze video’s en marketingproposities.

NDL krijgt dankzij de app meer binding met de leden. De app is bijzonder toegankelijk en gebruikers ontvangen makkelijk en snel NDL-informatie door middel van push-berichten. De berichten zullen daarom ook actueler zijn en meer gelezen worden. Inschrijven voor evenementen gaat heel eenvoudig via de app. Veel voordelen van NDL zijn dus in de app te vinden.

De app past ook perfect binnen de crossmediale marketingstrategie, omdat dit een nieuw kanaal is (naast de website, LinkedIn en de nieuwsbrief) waar onze leden ons en elkaar kunnen vinden en waar NDL nieuws en evenementen met de leden kan delen.

Wil je ook gebruik maken van de app?

Download hier

NDL leden enquête

In 2021 hebben we een vragenlijst gestuurd naar de leden van NDL om de waardering van onze dienstverlening te toetsen. Over het algemeen zijn de leden, net als in de afgelopen 4 jaar, erg tevreden. Hoewel we de vraag in verschillende jaren op verschillende manieren gesteld hebben (tevreden over lidmaatschap, over dienstverlening, return on investment) zijn de antwoorden ongeveer gelijk. Het merendeel van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden.

Tevredenheid leden met variatie dienstverlening

Tevredenheid leden met kwaliteit dienstverlening

Webinars

Omdat vanwege Covid-19 het organiseren van fysieke events niet (of nauwelijks) mogelijk was, heeft NDL in 2021 opnieuw veel webinars georganiseerd. De leden geven aan hier tevreden over te zijn, zowel over de inhoud als over de vorm en de lengte.

Ook zien de leden de webinars ook graag nog georganiseerd worden als de pandemie voorbij is.

Wens leden om webinars te behouden na Covid-19

Tevredenheid leden met inhoud van de georganiseerde webinars

Tevredenheid leden met vorm van de georganiseerde webinars

Tevredenheid leden met duur/lengte van de georganiseerde webinars

Mate waarin leden de nieuwe innovatie- en duurzaamheidsstrategie terug zien in de NDL-activiteiten

Mening leden over nieuwe propositie Innovatie en Duurzaamheid

Innovatie en duurzaamheid

Leden geven aan nog niet echt gemerkt te hebben dat NDL veel focus legt op innovatie en duurzaamheid. In 2022 zal NDL dit nog meer benadrukken. De propositie voor het aantrekken van innovatieve en duurzame toeleveranciers, die in 2021 werd opgesteld, is over het algemeen goed tot uitstekend beoordeeld al is ruim een kwart van de respondenten niet bekend met deze propositie.

Exportbevordering

De initiatieven die NDL in 2021 heeft ondernomen op het gebied van exportbevordering van logistieke producten, kennis en diensten wordt door meer dan de helft van de leden als een waardevolle aanvulling gezien.

Waardering leden van de exportactiviteiten

Overzicht

Evenementen voor de Nederlandse doelgroep

Webinar ‘Strategische inzet van personeel. Over duurzaam beleid en management’

📅 21 januari 2021

📍 Online webinar

👀 62 personen

Georganiseerd met Sectorinstituut Transport en Logistiek

Kijk het webinar terug

Eerste workshop ontwikkeling propositie Innovatie en Duurzaamheid

📅 11 februari 2021

📍 Online webinar

👀 20 personen

Webinar ‘Succesvol klanten binnenhalen: van intake tot deal’

📅 18 februari 2021

📍 Online webinar

👀 52 personen

Georganiseerd met Nextpage

Kijk het webinar terug

Webinar ‘De toekomst van het wegtransport’

📅 24 februari 2021

📍 Online webinar

👀 36 personen

Georganiseerd met Easytrip, Sixfold en TNO

Kijk het webinar terug

Digitale speeddate voor leden NDL en leden RPPC

📅 5 maart 2021

📍 Online webinar

👀 11 personen

Georganiseerd met RPPC

Webinar ‘Logistiek en jongeren: hoe maken we een match?’

📅 18 maart 2021

📍 Online webinar

👀 58 personen

Georganiseerd met Hogeschool Rotterdam, TU Twente, Jong Logistiek Nederland en Young Capital

Kijk het webinar terug

Tweede workshop ontwikkeling propositie Innovatie en Duurzaamheid

📅 15 april 2021

📍 Online webinar

👀 9 personen

Webinar ‘De toekomst van logistiek vastgoed’

📅 22 april 2021

📍 Online webinar

👀 69 personen

Georganiseerd met CBRE, Groenewout en Van der Feltz advocaten

Kijk het webinar terug

Slotbijeenkomst ontwikkeling propositie Innovatie en Duurzaamheid

📅 26 april 2021

📍 Online webinar

👀 13 personen

Webinar ‘Terug naar normaal: hoe werkt dat?’

📅 31 mei 2021

📍 Online webinar

👀 40 personen

Georganiseerd met Tempo-Team, Concordia de Keizer en AKD

Kijk het webinar terug

Webinar ‘Brexit, nu en in 2022’

📅 15 juni 2021

📍 Online webinar

👀 62 personen

Georganiseerd met Port of Rotterdam, TMA Logistics en De Rijke Logistics

Kijk het webinar terug

Webinar ‘Cyber Security’

📅 8 juli 2021

📍 Online webinar

👀 30 personen

Georganiseerd met Crowe Peak, Stichting FERM en Secure Logistics

Kijk het webinar terug

Webinar ‘Innovatie’

📅 23 september 2021

📍 Online webinar

👀 50 personen

Georganiseerd met DiLX, Nijhof-Wassink , Ortec en Noesis

Kijk het webinar terug

Logistics Topics ‘Duurzaamheid in modaliteiten’

📅 9 november 2021

📍 Kampen

👀 17 deelnemers

Georganiseerd met Maurice Beijk, specialist op het gebied van Duurzaamheid, DHL, Wehkamp en Port of Zwolle

Digitale speeddate voor leden NDL en leden RPPC

📅 1 december 2021

📍 Online webinar

👀 42 personen

Georganiseerd met RPPC

Webinar ‘High Tech’

📅 9 december 2021

📍 Online webinar

👀 42 personen

Georganiseerd met BOM, AI Innovation Center, Automotive Campus en TNO Holst Centre

Kijk het webinar terug

UPDATE: Logistieke arbeidsmarkt

📅 16 december 2021

📍 Online webinar

👀 66 personen

Georganiseerd met Tempo-Team

Kijk het webinar terug

Webinar ‘Strategische inzet van personeel. Over duurzaam beleid en management’

📅 21 januari 2021

📍 Online webinar

👀 62 personen

Georganiseerd met Sectorinstituut Transport en Logistiek

Kijk het webinar terug

Eerste workshop ontwikkeling propositie Innovatie en Duurzaamheid

📅 11 februari 2021

📍 Online webinar

👀 20 personen

Webinar ‘Succesvol klanten binnenhalen: van intake tot deal’

📅 18 februari 2021

📍 Online webinar

👀 52 personen

Georganiseerd met Nextpage

Kijk het webinar terug

Webinar ‘De toekomst van het wegtransport’

📅 24 februari 2021

📍 Online webinar

👀 36 personen

Georganiseerd met Easytrip, Sixfold en TNO

Kijk het webinar terug

Digitale speeddate voor leden NDL en leden RPPC

📅 5 maart 2021

📍 Online webinar

👀 11 personen

Georganiseerd met RPPC

Webinar ‘Logistiek en jongeren: hoe maken we een match?’

📅 18 maart 2021

📍 Online webinar

👀 58 personen

Georganiseerd met Hogeschool Rotterdam, TU Twente, Jong Logistiek Nederland en Young Capital

Kijk het webinar terug

Tweede workshop ontwikkeling propositie Innovatie en Duurzaamheid

📅 15 april 2021

📍 Online webinar

👀 9 personen

Webinar ‘De toekomst van logistiek vastgoed’

📅 22 april 2021

📍 Online webinar

👀 69 personen

Georganiseerd met CBRE, Groenewout en Van der Feltz advocaten

Kijk het webinar terug

Slotbijeenkomst ontwikkeling propositie Innovatie en Duurzaamheid

📅 26 april 2021

📍 Online webinar

👀 13 personen

Webinar ‘Terug naar normaal: hoe werkt dat?’

📅 31 mei 2021

📍 Online webinar

👀 40 personen

Georganiseerd met Tempo-Team, Concordia de Keizer en AKD

Kijk het webinar terug

Webinar ‘Brexit, nu en in 2022’

📅 15 juni 2021

📍 Online webinar

👀 62 personen

Georganiseerd met Port of Rotterdam, TMA Logistics en De Rijke Logistics

Kijk het webinar terug

Webinar ‘Cyber Security’

📅 8 juli 2021

📍 Online webinar

👀 30 personen

Georganiseerd met Crowe Peak, Stichting FERM en Secure Logistics

Kijk het webinar terug

Webinar ‘Innovatie’

📅 23 september 2021

📍 Online webinar

👀 50 personen

Georganiseerd met DiLX, Nijhof-Wassink , Ortec en Noesis

Kijk het webinar terug

Logistics Topics ‘Duurzaamheid in modaliteiten’

📅 9 november 2021

📍 Kampen

👀 17 deelnemers

Georganiseerd met Maurice Beijk, specialist op het gebied van Duurzaamheid, DHL, Wehkamp en Port of Zwolle

Digitale speeddate voor leden NDL en leden RPPC

📅 1 december 2021

📍 Online webinar

👀 42 personen

Georganiseerd met RPPC

Webinar ‘High Tech’

📅 9 december 2021

📍 Online webinar

👀 42 personen

Georganiseerd met BOM, AI Innovation Center, Automotive Campus en TNO Holst Centre

Kijk het webinar terug

UPDATE: Logistieke arbeidsmarkt

📅 16 december 2021

📍 Online webinar

👀 66 personen

Georganiseerd met Tempo-Team

Kijk het webinar terug

Overzicht

Evenementen voor de buitenlandse doelgroep

Legenda buitenlandse webinars

Georganiseerd door NDL
NDL is co-organizer
NDL was spreker tijdens dit event

Webinar ‘Servicing your European Customers in the Age of E-commerce’

📅 16 februari 2021

📍 Online webinar

👀 101 personen

Georganiseerd met Bridgge Legal & Finance

Kijk het webinar terug

Webinar ‘European e-commerce in 2021, new VAT and authorized representative rules as per July this year’

📅 1 maart 2021

📍 Online webinar

👀 128 personen

Georganiseerd met Focus on VAT en Cemarking.net

Kijk het webinar terug

Webinar ‘From China to Europe, opportunities in cross-border e-commerce’

📅 8 maart 2021

📍 Online webinar

Co-organizer

Georganiseerd met DR2 consultants

Webinar ‘Gateway to international Trade’

📅 9 maart 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door de European American Chamber of Commerce

Webinar ‘Access to Europe for Indian products’

📅 16 maart 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door de EU Chamber of Commerce

Webinar ‘Smart and sustainable mobility market in Hungary’

📅 17 maart 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Boedapest

Webinar ‘Insight in Logistics & Transport in South Africa and The Netherlands’

📅 24 maart 2021

📍 Online webinar

👀 40 personen

Georganiseerd met NFIA South Africa

Kijk het webinar terug

Webinar Industry update Brexit’

📅 25 maart 2021

📍 Online webinar

👀 93 personen

Georganiseerd met de British promotional merchandise association

Webinar ‘MDR’

📅 8 april 2021

📍 Online webinar

👀 158 personen

Georganiseerd met EMERGO by UL, Medenvoy en HealthLink Europe B.V.

Kijk het webinar terug

Webinar Post Brexit’ (voor Japanse bedrijven)

📅 21 april 2021

📍 Online webinar

👀 369 personen

Georganiseerd met NFIA Japan

Webinar ‘From railterminal to multimodal solutions between The Netherlands and China’

📅 20 mei 2021

📍 Online webinar

Co-organizer

Georganiseerd met Promedia

Webinar ‘AU -Exportia’

📅 25 mei 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door Exportia Australia

Webinar ‘Growing your European business using the Netherlands as your gateway’

📅 2 juni 2021

📍 Online webinar

Co-organizer en spreker

Georganiseerd met de The Hague Business Agency en Scottish Development International

Webinar ‘Agrofood Gateway to Europe’

📅 3 juni 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door Quebec International

Webinar ‘Selling to Ecommerce; Setting up your Ecommerce Supply Chain in the EU’

📅 8 juni 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door de Food & Drinks Exporters Association

Webinar ‘European e-commerce in 2021, new VAT and authorized representative’

📅 9 juni 2021

📍 Online webinar

Co-organizer

Georganiseerd met BOM en NFIA

Webinar ‘New rules for E-commerce Europe’

📅 22 juni 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door US Commercial Services

Webinar ‘Fresh Food Supply Chain Management – From Land to Table’

📅 30 juli 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Chongqing, Road2Holland en Promedia Publishing

Webinar ‘Cross-border e-commerce and parcel shipping’

📅 19 augustus 2021

📍 Online webinar

👀 137 personen

Georganiseerd met Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Chongqing, Promedia Publishing en Road2Holland met Blue Turtle Tax, ViaEurope en DPD Netherlands

Webinar ‘E-commerce’

📅 8 september 2021

📍 Online webinar

👀 75 personen

Georganiseerd met Enterprise Singapore, Brightways, La Gro Geelkerken Advocaten en NFIA

Virtual Trade Mission to The Netherlands

📅 9 september 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door Dundee, Angus Chamber of Commerce en Netherlands British Chamber of Commerce

Webinar ‘New Rules for E-Commerce in Europe’

📅 22 september 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door US Commercial Service

Webinar ‘High tech Cargo Transport and supply chain security’

📅 21 oktober 2021

📍 Online webinar

👀 41 personen

Georganiseerd met Promedia, Syncreon en VCK Logistics SCS GmbH

Webinar ‘Fresh Flower Supply Chain and Global Flower Hub’

📅 5 november 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door door Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Chongqing en Promedia Publishing

Webinar ‘Brexit’

📅 17 november 2021

📍 Online webinar

👀 41 personen

Georganiseerd met PSPS

Kijk het webinar terug

Hybrid Meeting in Melbourne / Webinar  Business with the Netherlands – your gateway to Europe

📅 17/18 november 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door Netherlands Chamber of Commerce in Australia (NCCA)

Webinar ‘E-commerce’

📅 7 december 2021

📍 Online webinar

👀 49 personen

Georganiseerd met met Kotra met Blue Turtle, Lexone en ZEO

Webinar ‘Chemical Powerhouse and dangerous goods transport’

📅 9 december 2021

📍 Online webinar

👀 130 personen

Georganiseerd met Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Chongqing, Road2Holland en Promedia Publishing met Jiahua Netherlands B.V, De Rijke Logistics B.V. en Ploum Rotterdam Law Firm

Webinar ‘Servicing your European Customers in the Age of E-commerce’

📅 16 februari 2021

📍 Online webinar

👀 101 personen

Georganiseerd met Bridgge Legal & Finance

Kijk het webinar terug

Webinar ‘European e-commerce in 2021, new VAT and authorized representative rules as per July this year’

📅 1 maart 2021

📍 Online webinar

👀 128 personen

Georganiseerd met Focus on VAT en Cemarking.net

Kijk het webinar terug

Webinar ‘From China to Europe, opportunities in cross-border e-commerce’

📅 8 maart 2021

📍 Online webinar

Co-organizer

Georganiseerd met DR2 consultants

Webinar ‘Gateway to international Trade’

📅 9 maart 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door de European American Chamber of Commerce

Webinar ‘Access to Europe for Indian products’

📅 16 maart 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door de EU Chamber of Commerce

Webinar ‘Smart and sustainable mobility market in Hungary’

📅 17 maart 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Boedapest

Webinar ‘Insight in Logistics & Transport in South Africa and The Netherlands’

📅 24 maart 2021

📍 Online webinar

👀 40 personen

Georganiseerd met NFIA South Africa

Kijk het webinar terug

Webinar Industry update Brexit’

📅 25 maart 2021

📍 Online webinar

👀 93 personen

Georganiseerd met de British promotional merchandise association

Webinar ‘MDR’

📅 8 april 2021

📍 Online webinar

👀 158 personen

Georganiseerd met EMERGO by UL, Medenvoy en HealthLink Europe B.V.

Kijk het webinar terug

Webinar Post Brexit’ (voor Japanse bedrijven)

📅 21 april 2021

📍 Online webinar

👀 369 personen

Georganiseerd met NFIA Japan

Webinar ‘From railterminal to multimodal solutions between The Netherlands and China’

📅 20 mei 2021

📍 Online webinar

Co-organizer

Georganiseerd met Promedia

Webinar ‘AU -Exportia’

📅 25 mei 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door Exportia Australia

Webinar ‘Growing your European business using the Netherlands as your gateway’

📅 2 juni 2021

📍 Online webinar

Co-organizer en spreker

Georganiseerd met de The Hague Business Agency en Scottish Development International

Webinar ‘Agrofood Gateway to Europe’

📅 3 juni 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door Quebec International

Webinar ‘Selling to Ecommerce; Setting up your Ecommerce Supply Chain in the EU’

📅 8 juni 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door de Food & Drinks Exporters Association

Webinar ‘European e-commerce in 2021, new VAT and authorized representative’

📅 9 juni 2021

📍 Online webinar

Co-organizer

Georganiseerd met BOM en NFIA

Webinar ‘New rules for E-commerce Europe’

📅 22 juni 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door US Commercial Services

Webinar ‘Fresh Food Supply Chain Management – From Land to Table’

📅 30 juli 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Chongqing, Road2Holland en Promedia Publishing

Webinar ‘Cross-border e-commerce and parcel shipping’

📅 19 augustus 2021

📍 Online webinar

👀 137 personen

Georganiseerd met Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Chongqing, Promedia Publishing en Road2Holland met Blue Turtle Tax, ViaEurope en DPD Netherlands

Webinar ‘E-commerce’

📅 8 september 2021

📍 Online webinar

👀 75 personen

Georganiseerd met Enterprise Singapore, Brightways, La Gro Geelkerken Advocaten en NFIA

Virtual Trade Mission to The Netherlands

📅 9 september 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door Dundee, Angus Chamber of Commerce en Netherlands British Chamber of Commerce

Webinar ‘New Rules for E-Commerce in Europe’

📅 22 september 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door US Commercial Service

Webinar ‘High tech Cargo Transport and supply chain security’

📅 21 oktober 2021

📍 Online webinar

👀 41 personen

Georganiseerd met Promedia, Syncreon en VCK Logistics SCS GmbH

Webinar ‘Fresh Flower Supply Chain and Global Flower Hub’

📅 5 november 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door door Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Chongqing en Promedia Publishing

Webinar ‘Brexit’

📅 17 november 2021

📍 Online webinar

👀 41 personen

Georganiseerd met PSPS

Kijk het webinar terug

Hybrid Meeting in Melbourne / Webinar  Business with the Netherlands – your gateway to Europe

📅 17/18 november 2021

📍 Online webinar

Spreker

Georganiseerd door Netherlands Chamber of Commerce in Australia (NCCA)

Webinar ‘E-commerce’

📅 7 december 2021

📍 Online webinar

👀 49 personen

Georganiseerd met met Kotra met Blue Turtle, Lexone en ZEO

Webinar ‘Chemical Powerhouse and dangerous goods transport’

📅 9 december 2021

📍 Online webinar

👀 130 personen

Georganiseerd met Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Chongqing, Road2Holland en Promedia Publishing met Jiahua Netherlands B.V, De Rijke Logistics B.V. en Ploum Rotterdam Law Firm

Online Marketing

 

In 2021 is de online zichtbaarheid van NDL sterk verbeterd. Dit resulteerde onder andere in meer en relevantere bezoekers op de website, meer zichtbaarheid op LinkedIn en meer online conversies (contactaanvragen). Ook de nieuwsbrief is aangepast om de clickrate (het percentage lezers dat op een link klinkt) te verhogen. Bekijk hier hoe we de online marketing het afgelopen jaar hebben aangepakt en wat de resultaten zijn.

Website

In 2021 is er veel tijd gestoken in het optimaliseren van de basis van Google Analytics. Met dit programma kunnen we statistieken van de website bekijken en krijgen we meer inzicht in de bezoekersprofielen, zoals wie ze zijn en waar ze vandaan komen.

Geslacht

Leeftijd

Het apparaat-type

Aantal bezoekers per maand

Ook kunnen we nu precies zien hoeveel bezoekers we op de website hebben, via welke kanalen ze gekomen zijn, welke webpagina’s het meest zijn bezocht en hoe lang ze op die pagina’s zijn gebleven. Ook is bekend welke pagina’s de meeste (en de minste) contactaanvragen opleveren, welke pagina’s via Google wel/niet goed gevonden worden, welke zoektermen worden ingevoerd in de website en vooral belangrijk: de conversies worden gemeten. Een conversie is een contactaanvraag via de website. Dit kan via een van de contactformulieren zijn of via de mail of telefoon.

Aantal website-bezoekers per maand

In 2021 zijn er (sinds 1 april) in totaal 551 online conversies gehaald. Dit is opgedeeld in de volgende doelen:

 • Engelse contactformulieren ingestuurd: 246
 • Nederlandse contactformulieren ingestuurd: 27
 • Klikken op een e-mailadres: 184
 • Klikken op bellen: 20
 • Nieuwsbriefinschrijvingen: 74

Op al deze gegevens hebben we goed kunnen inspelen door de website te verbeteren. Zo hebben we het afgelopen jaar de volgende verbeteringen doorgevoerd: zowel de Engelse als de Nederlandse homepage is visueel aangepast, er zijn technische wijzigingen aangebracht aan de downloads en FAQ pagina’s, de event-pagina’s zijn uitgebreid en diverse paginateksten zijn herschreven. We zijn gestart met een mini-versie van de Engelse website in het Chinees, Japans, Frans en Spaans gemaakt, bestaande uit 4 pagina’s. Op deze manier vergroten we onze vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voor de doelgroepen in deze landen. Deze pagina’s gaan in 2022 live.

Kanalen per conversie

Doelen en belangrijke gebeurtenissen in de website

De verbeteringen aan de website dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid van de website en daarom ook aan de vindbaarheid. In 2021 hadden we een flinke verhoging van het aantal vertoningen in Google ten opzichte van 2020, namelijk +34% (dat komt neer op 417.500 vertoningen in 2021). Ook scoren we op belangrijke zoekwoorden hoger in Google dan het jaar ervoor. Bedrijven weten ons dus beter te vinden. Het aantal website bezoeken is met bijna 40% gestegen (45.050 in 2021).

Een sessie is de periode waarin een gebruiker actief is op de website. Een bezoeker is een gebruiker die minstens één sessie start. Een gebruiker kan dus meerdere sessies op de website actief zijn. 

 • Aantal sessies: 45.050 (was 32.254 in 2020, groei van 39,67%)
 • Gemiddeld blijft een bezoeker 1.13 minuten op onze website
 • De meeste bezoekers komen uit Nederland (30,27%). Overige landen: Verenigde Staten (14,8%), Verenigd Koninkrijk (9,94%), India (8,23%), China (3,95%) en Canada (2%)

Opvallend is dat bezoekers van de Nederlandse website gemiddeld langer op de website blijven dan bezoekers op de Engelstalige website. De gemiddelde sessieduur is op de Nederlandse site namelijk 2 minuten.

Waar komen de meeste websitebezoekers vandaan?

1

Verenigd Koninkrijk

 • 3.396 bezoekers
 • 98 contactformulieren
2

India

 • 2.859 bezoekers
 • 26 contactformulieren
3

China

 • 1.549 bezoekers
 • 3 contactformulieren
4

Nederland

 • 8.978 bezoekers
 • 42 contactformulieren
5

Canada

 • 707 bezoekers
 • 8 contactformulieren
6

Verenigde Staten

 • 5.838 gebruikers
 • 25 contactformulieren

Social Media

 

Een ander belangrijk kanaal is LinkedIn, een zakelijk B2B social-media platform. We gebruiken dit kanaal, omdat hier onze doelgroepen (zoals buitenlandse verladers en Nederlandse logistieke bedrijven) ook op zitten. We hebben 2 LinkedIn-pagina’s: een Nederlandstalige pagina voor (potentiële) leden en een Engelstalige pagina voor buitenlandse verladers. In 2021 is er al een grote slag gemaakt op LinkedIn door veel content te plaatsen, actief volgers te verkrijgen en te adverteren naar de buitenlandse doelgroep.

aantal nieuwe volgers:

1.306

(stijging van 63%)

 

1.699 volgers op LinkedIn Nederland
eind 2020 waren dat er 955 (+ 78%)

 

1.773 volgers op LinkedIn internationaal
eind 2020 waren dat er 1.211 (+46%)

 

totaal aantal weergaven:

366.273

Het aantal weergaven dat de berichten op LinkedIn hebben gehad

 

LinkedIn Nederland:
94 posts, totaal 124.937 weergaven

 

LinkedIn internationaal:
66 posts, totaal 241.336 weergaven

aantal websitebezoeken:

1.446

Het aantal bezoekers op de website dat via sociale media is gekomen.

 

7 directe website-conversies via LinkedIn (sinds 1 april 2021)

Nieuwsbrief

Afgelopen jaar hebben we maandelijks een Nederlandse en een Engelse nieuwsbrief verstuurd. Elke nieuwsbrief bevat zijn eigen doelgroep en inhoud. We hebben afgelopen jaar een aantal verbeteringen aan de nieuwsbrieven aangebracht, zoals personalisatie (ontvangers worden met hun voornaam aangesproken) en de lay-out is meer in de huisstijl. De CTR (Click-Through Rate) van de nieuwsbrieven is gestegen, van 1,7% naar 1,9% (Engelse nieuwsbrief) en van 2,7% naar 5% (Nederlandse nieuwsbrief). Een CTR is het percentage nieuwsbrief-ontvangers dat op een link in de nieuwsbrief heeft geklikt.

 • De NDL Nieuwsbrief is in 2021 11 keer verstuurd (14x in 2020)
 • De HIDC Newsletter is in 2021 9 keer verstuurd (8x in 2020)
 • In december 2021 ontvingen 2.030 mensen de NDL Nieuwsbrief, in 2020 waren dit er 1.963
 • In december 2021 ontvingen 2.910 mensen de HIDC Newsletter, in 2020 waren dit er 2.977.
 • Gemiddeld opent 26,3% de NDL Nieuwsbrief en klikt 5% door. In 2020 was de open rate 27,06% en de Click-through-rate (CTR) 2,72%
 • Gemiddeld opent 17,7% de HIDC Newsletter en klikt 1,8% door. In 2020 was de Open rate 18,71% en de CTR 1,66%

Exportbevordering

 

Eind 2020 is NDL begonnen met het opstarten en ontwikkelen van een exportdesk logistiek die zicht richt op afzetbevordering van logistieke producten, kennis en kunde. Er is concreet gewerkt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen door een bijdrage te leveren aan verschillende initiatieven, door netwerkpartners te identificeren en door het aanbod en de vraag in kaart te brengen. En er is een businessplan ontwikkeld waarin de concrete aanpak voor de komende periode is uitgewerkt.

Inrichting van een exportdesk is nuttig en noodzakelijk. Uit de vele contacten (binnen- en buitenland) in het afgelopen jaar met zowel bedrijven, ambassades, lokale ontwikkelingsbedrijven als overheden komt duidelijk naar voren dat:

 1. er wereldwijd aandacht is voor logistieke innovaties uit Nederland;
 2. er behoefte is aan een centraal aanspreekpunt voor logistieke exportbevordering en dat daarmee kansen verzilverd kunnen worden die nu blijven liggen omdat er onvoldoende toegang is tot specifieke logistieke netwerken en kennis;
 3. een groot aantal geïnterviewde bedrijven geeft aan een kans te zien het exportpotentieel te vergroten door een gezamenlijke strategie te vormen.

Afgelopen jaar is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij lopende initiatieven en is actief contact gezocht met organisaties in het buitenland, zoals ambassades, lokale ontwikkelingsbedrijven, overheden en bedrijven. Maar ook binnen Nederland bij zowel bedrijven als mogelijke partners (Trade & Innovate NL, NLinBusiness en andere topsectoren). Zo is een bijdrage geleverd aan handelsmissies en/ of matchmaking op Duitsland, Hongarije, Zuid Afrika, Verenigd Konikrijk en Singapore. Daarnaast zijn de volgende inspanningen verricht:

 

Leads geïdentificeerd:

17

Interviews met Nederlandse organisaties die logistieke producten, kennis en kunde willen exporteren:

53

Interviews met organisaties die contact hebben met buitenlandse partijen die op zoek zijn naar Nederlandse expertise:

34

Interviews met buitenlandse partijen die op zoek zijn naar Nederlandse logistieke producten, kennis en kunde:

10

 

Aan de hand van al deze ervaringen is het toekomstperspectief van een exportdesk geschetst in een Business Plan (BP) waar in detail aandacht voor zaken, zoals: doelgroepen, diensten, structuur en financiering. Geconcludeerd wordt dat een exportdesk levensvatbaar is in een gedragen publiek–privaat organisatiemodel met bijbehorende financiering. Op basis van de positieve business case heeft de Topsector Logistiek aan NDL middelen beschikbaar gesteld om in de komende twee jaar vervolgstappen te zetten. 

Download het Business Plan

 

Het NDL-team

Algemeen directeur/CEO

Remco Buurman

Verantwoordelijk voor management, strategie en positionering

 

Senior manager supply chain solutions

Jasper Eggebeen

Verantwoordelijk voor business development in de regio Azië

 

Senior manager trade development

Arjan Kuipers

Verantwoordelijk voor exportbevordering van logistieke producten, kennis en kunde

 

Senior manager supply chain solutions

Jelle de Rooij

Verantwoordelijk voor business development in de regio Noord Amerika en voor de coördinatie van activiteiten op het gebied van innovatie en duurzaamheid

 

Senior manager supply chain solutions

Jochem Sanders

Verantwoordelijk voor business development in Europa en voor investor relations

 

Senior manager supply chain solutions

Jan Paul Olijslager

Verantwoordelijk voor business development in de regio Noord Amerika en voor uitbreiding van het NDL-ledennetwerk

 

Senior manager supply chain solutions Asia

Sjaak de Klein

Ondersteuning voor business development in de regio Azië vanuit Bangkok, Thailand

 

Senior manager supply chain solutions USA

Anja Elverding

Ondersteuning voor business development in de regio Noord-Amerika vanuit Washington D.C., USA

 

Senior manager supply chain solutions China

Shirley Yan

Ondersteuning voor business development in China vanuit Chongqing, China

 

Manager marketing & communicatie

Justine ten Hoorn

Verantwoordelijk voor communicatie, ledenreizen en events

 

Manager marketing & communicatie

Lieve van der Aar

Verantwoordelijk voor (online) marketing en communicatie

 

 

Back office

Frieda Ouwendijk

Onder meer verantwoordelijk voor ledenadministratie

 

Bestuur

Ere-lid

C.M. Paauwe

Ere-lid

K.J. Noordzij

Voorzitter

P. de Krom

DHL Supply Chain

O.P.M. de Bok

AirFrance/KLM Cargo

A. den Heijer

Schiphol Group

B.I. Otto

Havenbedrijf Rotterdam, namens Branche Organisatie Zeehavens

B. Siemons

Voordracht 2022

 

Flexport

P. Rombeek

Mainfreight

L. Philipsen

Herbenoeming in 2022

 

Koopman Logistics Group

W.J. Prinsen

Fedex

E.P.C. Uljee

Terugtreding in 2022:

J. van Casteren, Flexport
Dhr. F.J.M Verhoeven, Vos Logistics

Activiteiten

Het Bestuur heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd. Naast reguliere monitoring, advisering en het opstellen van het jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening was er onder andere specifiek aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • De financiering voor NDL vanuit de overheid vanaf 2022;
 • De voortgang van exportbevordering door NDL;
 • Het maatschappelijk draagvlak voor de logistieke sector.

Daarnaast vond regelmatig bilateraal overleg plaats tussen bestuursleden en de algemeen directeur. De plannen van het bestuur voor 2022, inclusief bijbehorende begroting voor 2022, zijn vastgelegd in het jaarplan 2022.

Raad van Toezicht en Advies (RvTA)

Air Cargo Netherlands

M. van As

ECT

R. Bagchus

ABN AMRO Bank NV

B.P.T.M. Banning

Greenberg Traurig

E. de Bie

NPRC

F. Brenninkmeijer

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BV

E.R. Brinkhoff

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

B.C.M. Gijsbers

(waarnemer)

Deloitte Consulting

M.P. Knipscheer

NFIA Netherlands Foreign Investment Agency

H. Kuijpers

(waarnemer)

DAF Trucks Nederland BV

M. Kuijs

DSV Solutions

P.J. van der Maas

TLN

E. Post

Havenbedrijf Amsterdam NV

A. Prins-Droog

J. van Stekelenburg

Ortec

T. Torn

LIOF NV

H. de Wit

Voordracht in 2022

 

Provincie Zuid-Holland

J.N. Baljeu

Herbenoeming in 2022

 

VCK

R.M. Lahman

OostNL

F. de Zeeuw

Terugtreding in 2022

Dhr. S.W.A. Lak (voorzitter)
Dhr. S.H.M. Satijn

Activiteiten

De Raad van Toezicht en Advies (RvTA) heeft het afgelopen jaar drie maal digitaal vergaderd. De RvTA was verantwoordelijk voor de formele goedkeuring van het jaarplan en het preadvies aan de ALV over het jaarverslag en de jaarrekening. De RvTA heeft feedback gegeven op plannen voor de voortgang van exportbevordering door NDL.

Financiën

 

Toelichting jaarresultaat NDL boekjaar 2021

Baten

De gerealiseerde baten zijn lager dan begroot. De contributies waren hoger dan begroot vanwege de sterke groei van het aantal nieuwe leden, maar de opbrengsten vanuit de overheid waren lager dan begroot omdat de nieuwe opdracht voor exportbevordering pas per 1 januari 2022 van start ging, twee maanden later dan begroot. Ook waren opbrengsten begroot voor de Nationale Distributiedag, maar die kon vanwege de covid-19 maatregelen geen doorgang vinden.

 

Lasten

De gerealiseerde lasten zijn lager dan de begroting. De personeelskosten zijn lager dan begroot vanwege een openstaande vacature gedurende een groot deel van het jaar. De promotiekosten kwamen, net als vorig jaar, een stuk lager uit dan begroot, omdat er opnieuw geen promotiereizen en bijna geen fysieke evenementen zijn georganiseerd. En vanwege het uitstel van de Nationale Distributiedag zijn hier ook geen kosten voor gemaakt.

 

Saldo

De lagere lasten dan begroot leiden tot een positief saldo dat ongeveer € 100.000 hoger is dan begroot, namelijk € 154.464.

De bestemmingsreserve is gecreëerd voor extra business development en marketingactiviteiten. Doelstelling was om deze bestemmingsreserve de komende vijf jaar af te bouwen met zo’n € 50.000 per jaar door inhuur van capaciteit voor online marketing. Dit is ook gebeurd in 2021, waarmee de bestemmingsreserve wordt verlaagd tot € 203.084.

Het bestuur heeft besloten om het saldo en de vrijval van de bestemmingsreserve (€ 204.464) volledig toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is bedoeld om een overgangsperiode te financieren in het onverhoopte geval dat de overheidsfinanciering (tijdelijk) mocht wegvallen, of, in het uiterste geval, om de organisatie af te bouwen. Met ingang van 1 januari 2022 is de overheidsfinanciering sterk gereduceerd. De komende periode zal een beroep worden gedaan op het weerstandsvermogen om hetzelfde niveau van dienstverlening te handhaven. Tegelijk wordt initiatief genomen om de overheidsfinanciering weer op het oude niveau te brengen.

 

Weerstandsvermogen

Het vrij besteedbare vermogen (weerstandsvermogen) van € 611.549 zal worden besteed in het kader van de doelstelling van de vereniging.

Balans

 

per 31-12-2021per 31-12-2020
ACTIVA
Vaste activa
Hardware en software7.2153.232
7.2153.232
Vlottende activa
Handelsdebiteuren683.846652.699
Overige vorderingen108.26221.145
792.108673.844
Liquide middelen1.105.8821.108.803
TOTAAL ACTIVA1.905.2051.785.879
per 31-12-2021per 31-12-2020
PASSIVA
Eigen vermogen
Weerstandsvermogen611.549407.085
Bestemmingsreserves203.084253.084
814.633660.169
Kortlopende schulden
Crediteuren25.06059.569
Belasting en premies192.267174.908
Overige schulden en overlopende passiva873.245891.233
1.090.5721.125.710
TOTAAL PASSIVA1.905.2051.785.879

Staat van baten en lasten

Van 1 januari tot en met 31 december

Rekening 2021Begroting 2021Rekening 2020
Baten
Contributie leden717.294685.000696.937
Overige bijdragen leden/derden0100.00038.000
Bijdrage overheid711.382741.000542.315
Totaal baten1.428.6761.526.0001.259.252
Lasten
Personeelskosten1.019.6161.090.000878.372
Huisvesting37.26435.00035.267
Overige bedrijfskosten83.38584.00084.913
Promotiekosten6.08444.00020.839
Vereniging15.70210.00011.410
Voorlichting112.161213.000133.241
Totaal lasten1.274.2121.476.0001.164.042
Saldo154.46450.00095.210

Accountants-verklaring